Privacy statement

Privacyverklaring Dierenkliniek Cato, gevestigd aan de Boerhaaveweg 56, 3401 MN, IJsselstein.

 

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de gehele Europese Unie in werking. Dit heeft ook invloed op jouw persoonlijke data als klant van onze kliniek.

Graag willen wij je op de hoogte brengen van de gegevens die wij verzamelen in de praktijk, met welke reden en wat we doen om de gegevens te beschermen tegen ongewenst gebruik.

Alvorens je dier bij ons onder behandeling komt, vragen wij akkoord te gaan met ons privacybeleid, waarmee je aangeeft van het privacybeleid op de hoogte te zijn en hiermee in te stemmen.

Als je vragen hebt of wensen met betrekking tot de verwerkte gegevens van jou en je dier, horen we dat graag. Dat kan direct met de medewerker met wie je contact hebt of via info@dierenkliniekcato.nl of via 030-6888777.

Bij de bestaande klanten hebben we de plicht iedereen op de hoogte te brengen van ons privacybeleid. Ook voor reeds ingeschreven cliënten geldt: Als je wensen hebt met betrekking tot de verwerking  van de gegevens van jou en je dier, dan horen we dat graag. Dat kan direct met de medewerker met wie je contact hebt of via info@dierenkliniekcato.nl of via 030-6888777. Als wij niet voor 26 mei 2018 een  bericht van je hebben ontvangen met vragen of wensen over je persoonsgegevens , ga je automatisch akkoord met ons privacybeleid.

 

Welke gegevens verzamelt Dierenkliniek Cato?

 

Met betrekking tot de diereigenaar:

Naam, adres, telefoonnummer (-s), emailadres.

Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van facturen, de herinneringen van vaccinaties, nazorgactiviteiten als kaartjes (bv condoleance na overlijden van het dier) en na operatie. Zo’n 3 keer per jaar wordt er een nieuwsbrief verstuurd met acties en nieuws betrekking hebbend op de praktijk.

 

Mbt het dier of dieren:

Naam, ras, geslacht, leeftijd, diersoort, uiterlijke kenmerken, chipnummer, evt patiëntfoto en ziektegeschiedenis.

Hierdoor weten we welke dier het gaat en evt leeftijd en/of rasgerelateerde problemen. Tevens ter identificatie van het dier de chipgegevens en voor een eventuele dierverzekering.

Zolang je dier bij ons onder behandeling is, wordt informatie verzameld met betrekking tot de gezondheid en behandeling van je dier. Deze gegevens blijven -zolang je klant bij ons bent en zolang je geen verzoek hebt gedaan tot verwijderen van de gegevens bewaard op de digitale patiëntenkaart.

Waar worden de gegevens voor gebruikt?

Bovengenoemde gegevens worden aangewend teneinde de veterinaire zorg die wordt verleend door Dierenkliniek Cato te optimaliseren.

Daarnaast kan bovengenoemde verzamelde informatie over jou en je dier worden gebruikt om met je te communiceren over nieuws en updates van onze diensten en om je via de digitale nieuwsbrief te informeren over eventuele acties. Onderaan iedere nieuwsbrief staat de mogelijkheid je uit te schrijven voor de mailingen.

Ook kan de over jou verzamelde informatie worden gebruikt om onze rechten te beschermen en het voorkomen van achterstallige betalingen.

Wie heeft er toegang tot deze persoonlijke gegevens

Binnen Dierenkliniek Cato is de informatie die is verzameld over jou en je dier door alle medewerkers in te lezen.

De benodigde gegevens worden overgedragen aan een derde partij om de juiste volledige veterinaire service aan te kunnen bieden. Deze service is bijvoorbeeld een bedrijf wat de vaccinatieoproepen centraal verstuurt; of een laboratorium wat urine-, bloed- en ander onderzoek verricht of een specialist welke voor vervolgbehandeling buiten onze kliniek(en), is uitgezocht.

Hiernaast deelt Dierenkliniek Cato geen andere informatie over u met derden, anders dan in hierboven genoemd.

Gegevens worden na overlijden van een dier of uitschrijving uit de praktijk vernietigd na een termijn van 5 jaar. Over deze termijn zie verderop in deze verklaring hier meer over.

In elk geval zal Dierenkliniek Cato altijd zorgen dat de gegevens uitsluitend verder zullen worden verwerkt in verband met onze veterinaire diensten en in overeenstemming met dit privacybeleid en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wat zijn je rechten als ingeschrevene in ons bestand?

Als ingeschrevene in het bestand van Dierenkliniek Cato heb je het recht de verzamelde gegevens in te zien.

Op ieder moment kan je ons aangeven dat je je persoonsgegevens en/of de toepassing ervan wil aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer je niet langer per mail op de hoogte wenst te worden gehouden van acties, nieuws etc.

Als ingeschrevene heb je het recht je gegevens door laten sturen naar een andere dierenarts.

Ook heb je het recht als ingeschrevene je gegevens uit het systeem te laten verwijderen mits dit niet in strijd is met de geldende regels en bewaartermijn volgens de fiscus. En hiervoor geldt het onderstaande voor de gegevens in een dierenartspraktijk:

Bewaarplicht administratieve gegevens

Verschillende vormen van fiscale, diergeneeskundige en administratieve wetgeving verplichten ons in de meeste gevallen patiëntgegevens te bewaren. De Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde geeft hier uitgebreide informatie over onder het kopje:

Mag een dierenarts op verzoek van een cliënt gegevens uit de administratie verwijderen?

De administratie van een dierenarts valt onder andere onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op grond van deze wet kunnen cliënten van wie gegevens worden verwerkt de dierenarts vragen deze te corrigeren c.q. te verwijderen. De dierenarts is alleen verplicht de gegevens te corrigeren c.q. te verwijderen als:

  • De gegevens feitelijk onjuist zijn, of
  • De gegevens onvolledig of niet terzake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt, of
  • De gegevens op andere wijze in strijd met een voorschrift van de Wet Bescherming Persoonsgegevens of een andere wet zijn verwerkt.

Het zal dus niet zo vaak voorkomen dat de dierenarts wettelijk verplicht is om aan het verzoek de gegevens te corrigeren of te verwijderen te voldoen. De dierenarts mag maar dan onverplicht, aan het verzoek om de gegevens te verwijderen voldoen, behalve als hij deze gegevens op grond van andere regels moet bewaren. Daarbij valt te denken aan de plicht om gegevens in de administratie een bepaalde tijd te bewaren ten behoeve van belastingcontroles. Ook de Diergeneesmiddelenwet schrijft een bewaarplicht van 5 jaar voor de administratie van diergeneesmiddelen voor. Regels over het bewaren van de gegevens zijn eveneens te vinden in artikel 25 van de Code voor de Dierenarts, waarin staat dat de dierenarts de gegevens in het kader van de diergeneeskundige dienstverlening minimaal gedurende de voorgeschreven periode moet bewaren. Dit is ook opgenomen in de algemene voorwaarden van de KNMvD (zie artikel 9.1).
Door dergelijke regels loopt de dierenarts risico’s als te makkelijk wordt voldaan aan het verzoek van cliënten om alle gegevens uit de administratie te verwijderen. De KNMvD adviseert dan ook om niet op deze verzoeken in te gaan. Wij hebben dan ook als standaard regel dat uw dossier gedurende 5 jaar bewaard blijft.

Data Security, beveiliging van je gegevens

Dierenkliniek Cato is vastbesloten ervoor te zorgen dat de over u verzamelde informatie is beveiligd. We nemen maatregelen met inbegrip van administratieve, technische en fysieke procedures om je informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeauthoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Dit niveau van beveiliging kan alleen effectief zijn als de diereigenaar bepaalde beveiligingspraktijken zelf ook volgt, en nooit bij ons opgeslagen gegevens deelt met andere personen.

Overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig.
Daarom kunnen we niet instaan voor de veiligheid van een overdracht van uw informatie, door u aan ons. Elke door de diereigenaar via internet geïnitieerde overdracht is op eigen risico. Zodra wij de gegevens hebben genoteerd, zullen wij strikte procedures en veiligheidsstructuren gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Dierenkliniek Cato is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de patient-eigenaar, welke zijn verwerkt, overgebracht en opgeslagen in onze systemen.

Cookies Wij gebruiken cookies op onze website en applicaties. Meer daarover vindt je hier.

Toepasselijk recht

Dit privacybeleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met Nederlands en Europees recht.

Dit privacybeleid geldt als de volledige overeenkomst tussen diereigenaar en Dierenkliniek Cato, boven eventuele eerdere overeenkomsten, voorwaarden, garanties en / of voorstellingen in de ruimste mate toegestaan door de wet.

Als je het idee hebt dat er onzorgvuldig om wordt gegaan met je persoonsgegevens kan je dit aan ons aangeven. Daarnaast kan je contact opnemen bij de Autoriteit Persoonsgegevens op 088 – 1805 250.

Als je vragen en / of wensen andere hebt met betrekking tot de verwerkte gegevens van jou en je dier, horen we dat graag. Dat kan direct met de medewerker met wie je contact hebt of via info@dierenkliniekcato.nl of via 030-6888777.